Przesyłając niniejszy formularz oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu, zwłaszcza, że przyjąłem/przyjęłam do wiadomości klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Property Value Investments sp. z o.o., sp. k., z siedzibą w Warszawie (02-697), ulica Rzymowskiego 31, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576182, REGON: 362516393, reprezentowana przez komplementariusza – spółkę pod firmą Property Value Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-697), ulica Rzymowskiego 31, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543824.

Property Value Investments Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Rzymowskiego 31
02-697 Warszawa

T.M. +48 539 771 421
F +48 22 – 370 28 41
E kontakt@pvi.com.pl